Статут школе

Годишњи план рада

Школски развојни план 

Школски програм за 2023/24. годину

Годишњи извештај о реализацији Годишњег плана рада за претходну годину

Правилници:

Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Правилник о избору ученика генерације

Правилник о раду

Правилник о организацији и систематизацији послова у основној школи „4.октобар“

Правилник о мерама безбедности

Правилник о узбуњивању

Правилник понашања у школи

Закони и подзаконска акта: 

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о ученичком и студенстком стандард

Закон о основном образовању и васпитању      

Закон о уџбеницима и другим наставним средствима

Закон о предшколском васпитању и образовању               

ПОДЗАКОНИ У ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику

Правилник о ближим условима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање 

Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању 

Правилник о стручно-педагошком надзору  

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби 

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о ближим условима за остваривање припремног предшколског програма

Правилник о вредновању квалитета рада установа

Правилник о општим основама предшколског програма

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о стандардима квалитета рада установе

Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу.

Правилник о критеријумима за утврђивање мањег односно већег броја деце од броја који се уписују у васпитну групу

Правилник о посебном програму остваривања васпитно-образовног рада у одговарајућим здравственим установама

Стандарди услова за остваривање посебних програма у области предшколског васпитања и образовањаШколски календар за школску 2023/24. годину: